Posibilități de finanțare nerambursabilă pentru activități neagricole, în mediul rural

Smart 105 1În cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027, în această perioadă, au loc depunerea cererilor de finanțare pentru submăsura de sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și submăsura de investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2021 - 2027 sunt continuate demersurile de sprijin pentru dezvoltarea economiei românești în mediul rural din România pentru:
• Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural;
• Creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Stimularea scăderii ratei șomajului din zonă;
• Creșterea veniturilor populației din mediul rural;
• Dezvoltarea serviciilor;
• Digitalizarea serviciilor economice din mediul rural;
• Suplimentarea măsurilor de protecție a mediului în antreprenoriat;
• Creșterea calității vieții în satele și comunele din România.


În perioada 29.10.2021 – 31.01.2022 va avea loc depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale.
În perioada 02.11.2021 – 01.02.2022 va avea loc depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.


În cadrul acestor două submăsuri sunt încurajate proiectele din mediul rural care vizează:
• Activitățile turistice - servicii turistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
• Susținerea și promovarea activităților de producție;
• Activitățile de protecția mediului;
• Prestarea de servicii (medicale, sanitar-veterinare, sociale, reparații, construcții, consultanță, servicii în tehnologia informației etc.);
• Menținerea și dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale.

 

Cine poate beneficia de ajutor nerambursabil?
Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceste două submăsuri sunt:
• Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își extind activitatea prin realizarea de activități nonagricole pentru prima dată în mediul rural;
• Microîntreprinderile și întreprinderile mici, noi sau deja înființate, din mediul rural.

 

Condiții minime obligatorii pentru aplicanți
La data depunerii cererii de finanțare, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale de eligibilitate:
• Au sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect în mediul rural;
• Nu sunt în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
• Prin sprijinul solicitat, nu vor depăşi 200.000 euro ajutor de minimis pe durata a trei exerciții financiare consecutive;
• Solicită sprijinul în baza unui Plan de afaceri prin care se detaliează activitățile planificate și se justifică cheltuielile solicitate pentru finanțare;
• Investițiile pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
• Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

 

Finanțări pentru înființarea și dezvoltarea de activități nonagricole în mediu rural
Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale permite accesarea unui ajutor public nerambursabil, sub formă de sumă forfetară, astfel:
• 70.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de producție eligibile;
• 50.000 euro pentru alte tipuri de investiții.
Nu se alocă sume intermediare.


Smart 105 2Sprijinul pentru înfiinţarea și desfășurarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat astfel:
• Tranșa 1: 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
• Tranșa 2: 30% din cuantumul sprijinului după demonstrarea desfășurării de activități comerciale în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată și implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
Proiectul de investiții (planul de afaceri) poate fi realizat în perioada de implementare de maxim 33 de luni de la încheierea Contractului de finanțare. Perioada de monitorizare a proiectului este de trei ani de la data efectuării ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă.

Sunt eligibile toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare.

Submăsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole permite accesarea unui sprijin financiar nerambursabil de maxim 200.000 euro. Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile astfel:
• 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru solicitanții care desfășoară activități de producție;
• 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru solicitanții care desfășoară activități de non-producție.
Astfel, suplimentar cheltuielilor neeligibile, solicitantul va trebui să asigure o cofinanțare în valoare de:
• 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile ce presupun activități de producție;
• 30% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile ce presupun activități de non-producție.
În cadrul acestei submăsuri se aplică principiul finanțării nerambursabile sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv în prealabil de către beneficiar în cadrul proiectului de investiții.

 

Aspecte generale importante
Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. În cazul în care se propun mai multe coduri CAEN (maxim 5), acestea trebuie sa facă parte obligatoriu din aceeaşi categorie de activitate,
În conformitate cu prevederile HG 226/2015 cu completările şi modificările ulterioare, începând cu anul 2021, la nivel de măsură se pot depune maximum două cereri de finanţare prin care se solicită finanţare pentru submăsuri diferite. Astfel, acelaşi solicitant poate depune maxim o cerere de finanţare pe sub-măsura 6.4 și maxim o cerere de finanțare pe submăsura 6.2, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate corespunzătoare.
De asemenea, în ceea ce privește monitorizarea proiectului, pe întreaga perioadă a acestei etape, beneficiarul este obligat:
• să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie în baza carora a fost selectat;
• să nu modifice obiectivele prevazute în Planul de afaceri, parte integrantă din Contractul şi Cererea de finanţare;
• să nu înstrăineze investitia;
• să nu îşi înceteze activitatea pentru care a fost finanţat.
În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral.

 

Alte informații și detalii privind accesarea şi derularea măsurilor 6.2 sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și 6.4 investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole, din cadrul PNDR, sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, https://www.smart.org.ro/. Sunaţi la 031.824.15.90 sau scrieţi-ne la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin PNDR.

 

Un articol realizat de Iulian Cazacu, Președinte, Centrul de Dezvoltare Smart, pentru ediția 105 a revistei Horeca România.

 

 

 

Iulian Cazacu, Președinte, Centrul de Dezvoltare Smart